پرداخت مبلغ

تاریخچه کابوک

پاسخگویی 24 ساعته از طریق تلگرام
در شبکه های اجتماعی

کابک:لانه مرغ, آشیانه مرغ
( اسم ) 1 - آشیان. مرغان لانه : [ تو پرورید. کابوک آسمان بودی از آن قرار نگیری در آشیان. پست ] . ( انوری ) 2 - زنبیل مانندی که در خانه آویزند تا کبوتران و فاختگان و مانند آنها در آن تخم گذارند : [ چون بچ. کبوتر منقار سخت کرد هموار کرد موی و بیوگند موی زرد ] . [ کابوک را نشاید و شاخ آرزو کند وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد ] . ( ابو شکور )
جای مرغ خانگی کابک